Algemene Voorwaarden Entertrainers


Artikel 1 - Definities


  • Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
  • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  • Overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Producten: producten of diensten binnen het aanbod van Entertrainers, beschikbaar gesteld via de website, de app en/of fysiek op locatie.


Artikel 2 - Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Entertrainers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Entertrainers en consument;

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Entertrainers voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Entertrainers zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden;

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden;

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is;

2.5 Entertrainers is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.


Artikel 3 - Overeenkomst


3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Entertrainers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Entertrainers is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden;

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Entertrainers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige website. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Entertrainers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

3.4 Entertrainers kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Entertrainers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 4 - Herroepingsrecht producten


4.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Entertrainers mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten;

4.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Entertrainers mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

4.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;

4.4 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.


Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht


5.1 Voor digitale inhoud die niet op een materiële drager (zoals een dvd, cd of cd-rom) is geleverd, geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen, tenzij het product of de dienst al binnen de bedenktijd geleverd wordt;

5.2 De consument doet bij aanschaf van digitale inhoud afstand van zijn recht op ontbinding;

5.3 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Entertrainers geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht;

5.4 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht;

5.5 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.


Artikel 6 - Duur gebruikersrecht


6.1 De duurovereenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal één (1) maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door de consument tussentijds en na afloop worden verlengd;

6.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door de consument, opzegging dient ten minste veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail;

6.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend;

6.4 De consument zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Entertrainers verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij de consument aanwezige (computer)apparatuur;

6.5 Ongeacht het overige bepaalde in deze overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


Artikel 7 - Rechten en plichten


7.1 Entertrainers spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn;

7.2 Entertrainers behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de diensten en zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van het aanbod inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.


Artikel 8 - Tarieven


8.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven;

8.2 In afwijking van het vorige lid kan Entertrainers producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Entertrainers geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld;

8.3 Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;

8.4 Indien de consument niet akkoord wenst te gaan met een door Entertrainers kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is de consument gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Entertrainers genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden;

8.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 9 - Betaling


9.1 De consument wordt bij een duurovereenkomst of aanschaf van een digitale inhoud voorafgaande aan de periode gefactureerd;

9.2 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen;

9.3 Entertrainers heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen;

9.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Entertrainers te melden;

9.5 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Entertrainers is gewezen op de te late betaling en Entertrainers de consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de consument na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de consument naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op maximaal 15% van het totaal openstaande bedrag met een minimum van € 75,-;

9.6 Entertrainers heeft ten alle tijden het recht de toegang tot diensten te blokkeren als de betaling van de factuur na meer dan dertig (30) dagen na kennisgeving nog niet is ontvangen;

9.7 De consument dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Entertrainers.


Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten


10.1 Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de consument dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de product eigendom zijn van Entertrainers en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten;

10.2 Entertrainers verleent de consument een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van Entertrainers te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder deze Algemene Voorwaarden;

10.3 Bij beëindiging van een overeenkomst vervalt het recht van de consument om gebruik te maken van de door Entertrainers geleverde producten en diensten. De consument kan dan niet meer inloggen in zijn of haar account. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde producten en diensten blijven eigendom van Entertrainers en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld voor de consument;

10.4 Het is de consument uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Entertrainers te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met Entertrainers.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid


11.1 Het volgen van online activiteiten, die deel uitmaken van het aanbod van Entertrainers, is geheel voor eigen risico;

11.2 Entertrainers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door een consument zijn aangeleverd;

11.3 Entertrainers is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van de consument of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten.


Artikel 12 - Klachtenregeling


12.1 Entertrainers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Entertrainers;

12.3 Bij Entertrainers ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Entertrainers binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;

12.4 De consument dient Entertrainers in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 13 - Geschillen


13.1 Op overeenkomsten tussen Entertrainers en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.